روش های مرسوم استفاده از اسپری بینی عبارتند از:

۱- تکنیک Moffat  (برای پیش از عمل)

۲- تکنیک Mygind (برای پس از عمل)

۳-  تکنیک Kennedy:

در این روش بیمار ابتدا در حالت نشسته اسپری را به داخل بینی پاف می کند سپس رو به شکم بر روی  دو عدد بالش بزرگ سر خود را رو به پایین آویزان می کند. بیمار باید 5 دقیقه در این حالت باقی بماند